ایمنی  و اتوماسیون

ماشین های صنعتی

Sunday, 21 January 1900 00:00

خانه

 

پرده های نور ایمنی با استفاده از پرتوهای نور نامرئی در نقاط دسترسی خطرناک دستگاهها، کارگران را از آسیب رساندن به خود و ماشین ها را از آسیب دیدن محافظت می کند

 

 

 

از: تومان 12,500,000